Website động và website tĩnh khác nhau như thế nào?

84

Website động có thêm các phần xử lý thông tin và truy xuất dữ liệu còn website tĩnh thì không.

Web Động
Là trang web có hiệu ứng động, thể hiện sự tương tác khi bạn rê chuột vào bất cứ vị trí nào trên web nó đều có phản ứng. Web động thể hiện sự năng động và hiện đại, mục đích của web động là muốn người dùng chú ý vào điều đặc biệt mà bạn muốn chuyền tải.

Web Tĩnh
Là trang web ít thể hiện sự tương tác, không có hiệu ứng. Bạn sẽ thường gặp ở các trang web tin tức, web chính phủ, web giáo dục. Mục đích web tĩnh là để người dùng chuyên tâm đọc nội dung của bạn.