Việc thay đổi thông tin trên website, ai đảm nhiệm, có tính chi phí không?

87

Nếu quý khách hàng xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm, khách hàng được huấn luyện tự cập nhật thông tin về sản phẩm và có thể cập nhật bất kỳ lúc nào, chỉ cần truy cập vào mạng Internet.
– Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi nhỏ, Nguyễn Minh hỗ trợ miễn phí.
– Nếu yêu cầu thay đổi lớn, hai bên sẽ thống nhất về dự toán chi phí.